Copyright Partner


ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A LICENCÍ

VYHLEDÁNÍ DRŽITELŮ PRÁV

PRO NAKLADATELE

PRO FILM A REKLAMU

PRO DIVADLO A MUZIKÁL

REFERENCE

KONTAKT


ENGLISH

 
 

 

 VYHLEDÁNÍ DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV 

>  Potřebujete získat souhlas / licenci k užití autorského díla, ale neznáte kontakt na držitele (nositele) práv?

>  Autor, se kterým jste byli dříve v kontaktu, zemřel a nevíte, kdo jsou jeho dědicové?

>  Znáte jen některé spoludržitele autorských práv a potřebujete najít ostatní?

>  Při pátrání po držitelích autorských práv jste sami již vyčerpali všechny možnosti, stopy vedou do zahraničí nebo se domníváte, že autor žádné dědice nemá?

>  Jste kolektivní správce autorských práv a neznáte kontakt na autory, resp. na jejich dědice, kterým máte vyplatit deponovaný honorář?

Vyhledáváme držitele autorských práv českých i zahraničních autorů, slavných i zapomenutých.

Napište nám údaje o autorovi, jehož držitele práv hledáte, případně údaje o autorském díle, k němuž potřebujete získat souhlas. Zjistíme jména a kontaktní údaje všech držitelů autorských práv. A pokud budete chtít, obstaráme dědické dokumenty, dokládající přechod autorských práv na dědice autora.

V jednoduchých případech držitele práv vyhledáme do několika dnů, ve složitějších případech trvá vyhledání držitelů práv několik týdnů. Naše úspěšnost při vyhledávání držitelů autorských práv se pohybuje mezi 85 a 90 %. Náročnost vyhledávání zpravidla roste s časem, který uplynul od smrti autora, s počtem dědiců / držitelů práv a v případech, kdy je třeba hledat v zahraničí. V případě, že se nám držitele práv vyhledat nepodaří, za naši službu samozřejmě platit nebudete.

Vyhledáváním držitelů autorských práv se zabýváme od roku 2001 a tuto službu poskytujeme jako jediní v ČR. Úspěšně se nám podařilo dohledat stovky dědiců / držitelů autorských práv. Zde jsou naše reference.


 

  Časté otázky

Je možné užít autorské dílo bez souhlasu autora, resp. držitelů (nositelů) autorských práv?
Užití autorského díla bez souhlasu držitelů autorských práv je zakázáno, a to i v případě, že vám držitelé práv nejsou známi. Výjimky z tohoto pravidla stanoví pouze zákon (tzv. volné užití a zákonné licence). Výtvarné dílo nelze bez souhlasu ani vystavovat, pokud to autor při prodeji díla zapověděl. 

Jak dlouho trvá ochrana majetkových autorských práv?
Majetková autorská práva jsou (až na výjimky) chráněna zákonem 70 let po smrti autora. Během této doby obvykle přechází vlastnictví autorských práv na dědice.  

Autorská práva jsou rozdělena mezi více osob (dědiců, spoludržitelů práv). Stačí získat potřebný souhlas jen od některých z nich?
Majetková autorská práva přísluší všem spoludržitelům práv společně a nerozdílně. O nakládání s dílem rozhodují spoludržitelé práv jednomyslně; jakékoli smlouvy (včetně smluv licenčních) je tedy nutné uzavírat se všemi spoludržiteli práv. Pro udělení souhlasu s užitím díla (udělení licence) je tedy nutný souhlas všech držitelů práv (všech dědiců), a to bez ohledu na jejich počet. V opačném případě lze platnost udělené licence napadnout. Stejná pravidla platí rovněž pro spoluautory díla, tj. v případech, kdy autorské dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů, je třeba získat souhlas od všech spoluautorů, resp. od jejich držitelů práv. 

Autor neměl děti, manželka již zemřela, žádní příbuzní nejsou známi. Jsou autorská práva volná?
V případě, že autor zemřel bez příbuzných, dědiců ze zákona, mohou autorská práva přejít na závětní dědice, tj. na osoby mimo rodinu vč. osob právnických. Pokud autor zemřel bez zákonných i bez závětních dědiců, autorská práva se nestávají volnými, nýbrž přecházejí jako tzv. odúmrť na stát. Pokud v době projednání dědictví po autorovi nebyl žádný dědic znám, ale taková osoba se objeví později, může být i tato osoba dědicem autorských práv. 


Autorská práva ve vašich službách


Ilustrace (C) Anna Chmelová

Identifying and Locating Rights Holders