Copyright Partner


ÚVOD

AUTORSKÁ PRÁVA

SLUŽBY

KALKULACE CENY

REFERENCE

KONTAKT


ENGLISH

 

Pořádáte výstavy?

Vydáváte knihy, časopisy, 
e- média
?

Užíváte autorská díla v reklamě?

Prodáváte repliky a reprodukce?

Provozujete veřejně hudbudivadlo, filmy?

Chcete jinak užít autorské dílo?

 

 

 AUTORSKÁ PRÁVA  

Základní pojmy

Časté otázky

Zákony

Instituce, odkazy


 

  Základní pojmy

Autorské dílo
Pojem autorského díla je v právní teorii definován tzv. pojmovými znaky, které musí být přítomny vždy, aby konkrétní výsledek duševní činnosti mohl být považován za dílo autorské. Autorským tak je pouze (1) dílo umělecké či vědecké; (2) jako takové musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, jakožto činnosti duševní; (3) musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě nezávisle na tom, zda trvale nebo pouze dočasně. Pro autorské dílo coby duševní výtvor, a tedy nehmotný statek, je typická jeho relativní nezávislost na čase a místě. Autorská díla coby nehmotné statky, mohou být vnímána a užívána nezávisle na věci, jejímž prostřednictvím jsou pouze hmotně vyjádřena. Autorská díla tak mohou být užívána kdykoli a kdekoli v celém světe, následně i současně, neomezeným počtem subjektů, aniž by se spotřebovávala a aniž by se snižovala užitím jejich kvalita. Autorským dílem je ztvárněný výsledek individuální tvůrčí činnosti, nikoli myšlenka nebo námět sám o sobě. 

Autor
Předpokladem vzniku díla, a tedy i vzniku autorskoprávní ochrany, je vždy tvůrčí činnost autora, jejímž výsledkem je odraz autorovy osobnosti. Touto schopností jsou nadány pouze fyzické osoby a tak pouze ony mohou být autory ve smyslu autorskoprávní ochrany. 

Osobnostní a majetková autorská práva
Současná právní úprava vychází z tzv. dualistické koncepce autorského práva, které chápe autorské právo jako souhrn dvou nezávislých kategorií práv osobnostních a majetkových. Práva osobnostní (morální) jsou spojena pouze s osobou autora a smrtí autora zanikají (např. právo osobovat si autorství, právo udělit svolení ke změně či zásahu do díla apod.) Práva majetková jsou právy s ekonomickým významem (zejména právo dílo užít, resp. udělit svolení s jeho užitím). Majetková práva trvají (až na zákonem stanovené výjimky) po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Majetková práva jsou předmětem dědictví. 

Teritorialita
Práva k nehmotným statkům, a tedy i právo autorské, jsou dosud ovládána zásadou teritoriality. Na rozdíl od práv věcných, kde je vlastník chráněn z titulu vlastnictví k věci hmotné, kterou nabyl v jedné zemi, bez dalšího i v jiných zemích, je v důsledku národních úprav, které chápou povahu nehmotných statků odlišně, autor, resp. jeho dílo vzniklé v jedné zemi, chráněn v zemích jiných zásadně pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro vznik autorskoprávní ochrany podle právního řádu jiných zemí. Negativní důsledky zásady teritoriality jsou však zmírňovány předpisy mezinárodního práva veřejného, zejména úmluvami, které ukládají členským státům poskytovat právní ochranu též některým kategoriím autorských děl bez ohledu na jejich původ, resp. na původ jejich autora. 


 

  Časté otázky

Je možné užití díla bez souhlasu autora (držitelů autorských práv)?
Užití autorského díla bez souhlasu všech držitelů autorských práv je zakázáno, a to i v případě, že vám majitelé práv nejsou známi. Výjimky z tohoto pravidla stanoví pouze zákon (tzv. volné užití a zákonné licence). Výtvarné dílo nelze bez souhlasu ani vystavovat, pokud to autor při prodeji díla zapověděl. 

Jakým způsobem je možné domáhat se ochrany autorského práva?
Autor, popř. držitel autorského práva, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, je oprávněn domáhat se zejména (1) určení (svého) autorství; (2) zákazu ohrožení nebo zásahu do svého práva; (3) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla; (4) odstranění následků zásahu do práva, a to včetně požadavku na fyzickou likvidaci neoprávněných rozmnoženin díla; (5) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to i v penězích; a (6) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autor. Autor je dále oprávněn požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem. 

Jak dlouho trvá ochrana autorských práv?
Majetková autorská práva jsou (až na výjimky) chráněna zákonem 70 let po smrti autora. Během této doby obvykle přechází vlastnictví autorských práv na dědice; není-li dědiců, stává se držitelem práv stát. Osobnostní autorská práva zanikají smrtí autora; výjimku tvoří práva osob autorovi blízkých, které se mohou domáhat bez časového omezení toho, aby si nikdo neosoboval autorství k dílu a aby dílo bylo užíváno způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. 

Majetková autorská práva jsou rozdělena mezi více osob/dědiců. Stačí uzavřít licenční smlouvu pouze s některými z nich?
Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně. O nakládání s dílem rozhodují spoluautoři jednomyslně; jakékoli smlouvy (včetně smlouvy licenční) je tedy nutné uzavírat se všemi spoluautory. Stejná pravidla platí též pro dědice autora. Pro udělení souhlasu s užitím díla (udělení licence) je tedy nutný souhlas všech dědiců, a to bez ohledu na jejich počet. 

Autor neměl děti, manželka již zemřela, žádní příbuzní nejsou známi. Jsou autorská práva volná?
Pokud autor zemřel bez dědiců, autorská práva se nestávají volnými, nýbrž přecházejí jako tzv. odúmrť na stát. Autorská práva však mohou děděním (závětí) přejít též na právnickou osobu. Pokud v době projednání dědictví po autorovi nebyl žádný dědic znám, ale taková osoba se objeví později, může být i tato osoba dědicem autorských práv. V takovém případě však bude zpravidla nutné dědictví po autorovi znovu projednat. 

Autor žil nebo zemřel v zahraničí. Jak postupovat v takovém případě?
Ustanovení Autorského zákona se vztahují na díla autorů a umělecké výkony výkonných umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli. Pokud autor tedy žil v zahraničí, ale byl státním občanem České republiky, je případný zájemce o užití jeho autorského díla povinen postupovat podle českého právního řádu. Opačným případem jsou díla autorů a výkony výkonných umělců, kteří nejsou státními občany České republiky, ale která byla poprvé v České republice zveřejněna anebo má-li zde autor či výkonný umělec bydliště. Taková díla rovněž podléhají českému právnímu řádu (zejména Autorskému zákonu) a jejich nedovolené užití může být rovněž sankcionováno. 

Co když souhlas (licenci) k užití díla poskytne osoba, která není oprávněným držitelem autorských práv?
Text připravujeme.

Je platná smlouva, kterou uzavřel jen jeden nebo jen někteří ze spolumajitelů autorských práv?
Text připravujeme.

Je platná ústní licenční smlouva?
Text připravujeme.

Jaké mohou být důsledky užití aut. díla bez uzavření řádné licenční smlouvy?
Text připravujeme.

Je třeba uzavřít licenční smlouvu i v případě vystavování výtvarných děl?
Text připravujeme.


 

  Zákony

Autorský zákon 
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech  souvisejících  s  právem  autorským a o změně některých zákonů

Důvodová zpráva k autorskému zákonu 
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb.) 

Tzv. protipirátský zákon (znění platné a účinné k 1.1.2007)
Zákon č. 191/1999 Sb.,o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 


 

  Instituce, odkazy

Ministerstvo kultury ČR
Samostatné oddělení autorského práva
www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm

Ministerstvo vnitra ČR
Kriminalita v oblasti duševního vlastnictví
www.mvcr.cz/dokumenty/dus_vlast/obsah.html

Česká protipirátská unie
www.cpufilm.cz

Informační portál prosazování práv duševního vlastnictví:
www.dusevnivlastnictvi.cz

Stránky Evropské komise -- generálního ředitelství pro vnitřní trh, věnované otázkám autorského práva a práv s ním souvisejících
www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/index_en.htm

Stránky Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI):
www.wipo.int

Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv
www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360

Autorská práva ve vašich službách


Ilustrace (C) Anna Chmelová

www.autorskaprava.cz